Christine Callahan

Harem Apartments, Istanbul, Turkey